Ehdot
Kuva-arkiston tarkoitus

Kuva-arkisto on perustettu yhdistyksen tarpeita varten. Yhdistyksen hyväksymät kuvaajat voivat halutessaan tallentaa lintuihin jotenkin liittyviä valokuviaan kuva-arkistoon yhdistyksen käytettäväksi. Tallentaminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Yhdistys toivoo, että kaikki tallennettavat kuvat ovat siinä määrin korkeatasoisia, että niitä voidaan julkaista Lintuviestissä.

Näiden ehtojen hyväksyminen

Tallentamalla valokuvan yhdistyksen kuva-arkistoon kuvaaja samalla hyväksyy, että tallentamiseen ja kuvaan sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Kuva-arkiston toimivuus ja muuttaminen

Kuva-arkisto on käytettävissä sellaisena kuin se kulloinkin on. Yhdistys pyrkii pitämään arkiston toiminnassa koko ajan, mutta ei voi sitoutua siihen. Yhdistyksellä on lisäksi oikeus muuttaa kuva-arkistoa kulloistenkin tarpeidensa mukaan.

Kuva-arkiston julkisuus

Kuva-arkistoon tallennetut kuvat ovat ainoastaan yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen nimeämien toimihenkilöiden nähtävissä. Kuvaaja voi kuitenkin tallennuksen yhteydessä määritellä käytettävissä olevien vaihtoehtojen mukaan, että kuva on laajemman katsojakunnan nähtävissä.

Käyttöoikeudet kuvaan

Samalla, kun kuvaaja tallentaa valokuvan kuva-arkistoon, hän luovuttaa yhdistykselle oikeuden käyttää kuvaa korvauksetta (mutta kuvaajan nimi mainiten) kerran tai useammin Lintuviestissä, muissa yhdistyksen painotuotteissa sekä yhdistyksen sähköisissä julkaisukanavissa (esim. kotisivuilla tai blogeissa). Muuhun käyttöön tarvitaan kuvaajan erillinen lupa.

Yhdistykselle luovutettu käyttöoikeus ei rajoita kuvaajan omaa oikeutta käyttää kuvaa hänen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Muut kuin yhdistys ja kuvaaja eivät saa käyttää kuva-arkistossa olevia kuvia mihinkään tarkoitukseen ilman kuvaajan lupaa. Jos haluat kuvaajan yhteystiedot, voit tiedustella niitä yhdistyksen valokuvavastaavalta.

Kuvia koskevat rajoitukset

Kuva-arkistoon saa tallentaa vain sellaisia kuvia, joihin tallentajalla on oikeus. Lisäksi kuvien tulee liittyä jollakin tavalla lintuihin. Kuvat eivät myöskään saa sisältää ominaisuuksia, jotka vahingoittavat kuva-arkistoa, ja niiden tulee muutenkin olla ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne soveltuvat kuva-arkistoon ja yhdistyksen tarpeisiin. Mikäli kuvasta voi tunnistaa henkilöitä, kuvaa ei saa tallentaa ennen kuin kyseiset henkilöt ovat suostuneet kuvan julkaisuun.

Yhdistyksellä on oikeus poistaa kuvat, jotka eivät täytä edellä todettuja rajoituksia. Yhdistys saa myös tarvittaessa muokata kuvien teknisiä ominaisuuksia kuva-arkistoon paremmin soveltuviksi.

Tietoturva

Kuva-arkisto toimii internet-ympäristössä ja siellä on erilaisia riskejä. Yhdistys pyrkii suojaamaan arkiston sisällön ulkopuolisilta tekijöiltä sekä varmistamaan arkiston sisällön säilyvyyden, mutta ei vastaa näiden pyrkimysten onnistumisesta.

Kuvan poistaminen kuvaajan tahdosta

Yhdistys poistaa kuvan arkistosta viipymättä, jos kuvaaja niin haluaa. Ilmoitus tulee tehdä puheenjohtajalle tai hallituksen nimeämälle valokuvavastaavalle.

Korvausvelvollisuus

Jos joku toimii näiden ehtojen vastaisesti ja siitä aiheutuu vahinkoa yhdistykselle, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon kokonaan. Sama koskee ulkopuoliselle mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Yhdistys pyrkii pitämään kuva-arkiston asianmukaisessa kunnossa, mutta yhdistys ei vastaa kuva-arkistosta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Näiden ehtojen muuttaminen

Yhdistyksen hallitus voi muuttaa näitä ehtoja, kun kokemus kuva-arkistosta karttuu tai kun kuva-arkistoa jatkokehitetään. Muutokset tulevat voimaan heti ja ne ilmoitetaan kuva-arkiston etusivulla.

Katso yhdistyksen sähköisten julkaisujen ohjesääntö.

Rekisteriseloste